فال اين هفته.......

نهايت استفاده را از شما برده اند و سپس شما را رها نموده اند

در دنيا از اينگونه آدمها زياد است شما بايد حواس خود را جمع کنيد

تا دوباره فريب نخوريد.........

تو آسمانی و من ريشه در زمين دارم

هميشه فاصله ای هست داد از اين دارم

قبول کن که گذشته ست کار من از شک

که سالهاست به تنهايی ام يقين دارم

تو نيز دغدغه ات از دقايقت پيداست

مرا ببخش اگر چشم نکته بين دارم

بخوان و پاک کن و نام خويش را بنويس

به دفتر غزلم هرچه نقطه چين دارم

کسی هنوز عيار تو را نفهميده ست

منم که از تو به اشعار خود نگين دارم

محمد علی بهمنی

/ 1 نظر / 6 بازدید